Regulamin Cookies

Niniejszy Regulamin Cookies określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą stosowania plików Cookies przez Administratora Serwisu www.jordanow.pl

 
I. Definicje

     Administrator -  URZĄD MIASTA JORDANOWA z siedzibą 34-240 Jordanów ul. Rynek 1
     Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.jordanow.pl.
     Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
     Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
     Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
     Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
     Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

    1) Stosowane w ramach Serwisu przez Administratora pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają jedynie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz mają na celu dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownikoa. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    2) W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

        a) Pliki cookies sesyjne (session cookies). Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
        b) Pliki cookies stałe (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. "Stałe" pliki cookies nie gromadzą i nie pobierają żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika
    3) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Serwisu, które wymagają plików cookies do prawidłowego działania.

 
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

    1) Pliki cookies używane przez administratora Serwisu wykorzystywane są w celu:
        a) konfiguracji serwisu:
             dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkownika;
             rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
             zapamiętania preferencji Użytkownika Serwisu, dotyczących indywidualnych ustawień wybranych przez użytkownika np: w zakresie wyboru wersji językowej Serwisu, lokalizacji z której użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
             rozmiaru czcionek, kolorów i wyglądu Serwisu internetowego;
        b) uwierzytelnienia Użytkownika Serwisu oraz przechowywania danych sesyjnych serwisu dla zalogowanego Użytkownika:
             przechowywania sesji Użytkownika Serwisu po jego zalogowaniu się, dzięki czemu Użytkownik nie ma potrzeby ponownego logowania się na każdej ze stron Serwisu
             odpowiedniej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu np: weryfikacja autentyczności sesji urządzenia oraz przeglądarki/przeglądarek internetowych z których korzysta Użytkownik;
             poprawienia wydajności usług świadczonych przez Administratora oraz ich optymalizacji;
        c) analiz, anonimowych statystyk w celu poprawy wydajności Serwisu:
             dostosowania i odpowiedniego wyświetlania zawartości stron internetowych Serwisu dla Użytkownika zgodnie z rozpoznanymi paramatrami urządzenia Użytkownika
             tworzenia anonimowych statystyk o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu, celem poprawy jakości oraz struktury przedstawianych Użytkownikowi treści;
        e) zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności Serwisu.

    2) Administrator Serwisu, poprzez używane narzędzia analityczne, wykorzystuje następujące zewnętrzne pliki cookies:
        a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), celem gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych;
        b) Google (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
        c) www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
        d) plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

IV. Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies przez Użytkownika Serwisu

    1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    3) Administrator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Wycieczka

CEIDG2

ZASIŁEK SZKOLNY ( LOSOWY)

 

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w  Urzędzie Miasta Jordanowa pokój nr 12

w godzinach urzędowania w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia  zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego ( np. śmierć rodzica lub prawnegoopiekuna, klęska żywiołowa itp.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE  STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2008/2009

 

 

 

1.   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się

      o stypendium szkolne nie może przekroczyć 351 złotych netto.

2.   Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2008/2009 można otrzymać

       i wypełniony złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa pokój nr 12 w godzinach urzędowania do 15 września 2008, a w przypadku słuchaczy do 15 października 2008.

 

 Służba zastępcza

 


Poborowi przeznaczeni  do zasadniczej  służby wojskowej, zasadniczej  służby w obronie  cywilnej  lub przeszkolenia wojskowego , którzy  nie korzystają z odroczenia  służby wojskowej  mogą ze względu  na przekonania  religijne  albo wyznawane zasady moralne  występować do Powiatowej  Komisji Poborowej  z pisemnym  wnioskiem  o skierowanie  do służby zastępczej.

Podstawa prawna:
art. 189 -199 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416)

Wymagane dokumenty:
Podanie poborowego wraz z uzasadnieniem

Forma załatwienia sprawy:
orzeczenie Powiatowej Komisji Poborowej

Miejsce i forma, złożenia dokumentów:
- w okresie trwania poboru - osobiście w siedzibie Powiatowej Komisji Poborowej,
- w pozostałym okresie    - w  Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Targu, 34-400

Nowy Targ, oś. Br 10.

 

ODROCZENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

       I. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej przez Powiatową Komisję Poborową.

    Rodzaj sprawy:

1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu na czas sprawowania tej opieki.
Odroczenia, o którym mowa wyżej, udziela się każdorazowo na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 • podanie poborowego,

 • dowód osobisty poborowego,

 • książeczka wojskowa,

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o stopniu niesprawności,

 • postanowienie sądu o ustanowieniu poborowego rodziną zastępczą lub opiekunem.

    Nie podlega opłacie skarbowej.

Gdzie i kiedy załatwić?

W czasie trwania poboru do wojska – poborowi rocznika podstawowego w siedzibie Powiatowej Komisji Poborowej.

Przed i po poborze – poborowi roczników starszych – Urząd Miasta w Jordanowie i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, oś. Bór 10 – w czasie godzin urzędowania.

 

2. Poborowi przeznaczeni do zasadniczej służby wojskowej, którzy nie korzystają
z odroczenia służby wojskowej, mogą ze względu na przekonania religijne albo wyznawane zasady moralne, występować z pisemnymi wnioskami o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej.

        Wymagane dokumenty:

 • wniosek poborowego (szeroko opisany lub udokumentowany),

 • dowód osobisty,

 • książeczka wojskowa,

    Nie podlega opłacie skarbowej.

Gdzie i kiedy załatwić?

W czasie trwania poboru do wojska – poborowi rocznika podstawowego w siedzibie Powiatowej Komisji Poborowej.

Przed i po poborze – poborowi roczników starszych - Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Nowym Targu, oś. Bór 10 – w czasie godzin urzędowania.

 

    II. Wojskowy Komendant Uzupełnień udziela poborowemu na jego wniosek -

odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na:

 • wybór na posła – na czas pełnienia mandatu

 • kandydowanie do Sejmu – na czas trwania kampanii wyborczej,

 • pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,

 • pobieranie nauki w zakładach kształcenia nauczycieli – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,

 • pobieranie nauki w szkole średniej, w tym policealnej lub pomaturalnej – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty drugi rok życia,

 • pobieranie nauki poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,

 • ważne sprawy osobiste lub rodzinne poborowego, a w szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie upoważniają do udzielenia poborowemu odroczenia z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny albo z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nie odbycie zasadniczej służby wojskowej.
  Odroczenia tego udziela się tylko jeden raz w wymiarze od trzech do dwunastu miesięcy.

        Wymagane dokumenty:

 • wniosek udokumentowany,

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie komisji wyborczej (dot. wyboru na posła i kandydowania do Sejmu),

 • książeczka wojskowa ,

 • zaświadczenie o ukończeniu roku szkolnego (studiów) i rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów),

    Nie podlega opłacie skarbowej.

            Gdzie i kiedy załatwić?

            Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu, oś. Bór 10, w czasie godzin urzędowania.

 

STANOWISKO: Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Alicja Mentel, pok. nr 9, tel. 18 26 91 717

 

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 – 11.30

Środa 13.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 10.00

Piątek 7.30 - 11.00Do zakresu działania pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

 1. Opracowywanie i realizowanie wspólnie z Miejską Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki.

 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 3. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie na zadania wynikające z:

- Miejskiego Programu Profilaktykii RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych.

- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

4. Przedkładanie Burmistrzowi sprawozdań z wykonania zadań związanych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

 1. Planowanie, inicjowanie, koordynowanie i ocena działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

   

Tu można załatwić następujące sprawy:

 

- uzyskać informację o sposobach leczenia odwykowego (alkohol, narkotyki),  
- składać wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,  
- starać się o skierowanie do poradni odwykowej i do uczestnictwa w grupach wsparcia,

- uzyskać pomoc z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz w sytuacjach kryzysowych.

 ROLNICTWO

Miasto charakteryzuje krajobraz rolniczo-leśny.

Użytki rolne zajmują 56,3 %, lasy - 34,2 %.

Gruntów ornych 1063 ha z tego 285 ha zajmują zboża,

ziemniaki, pastewne 490 ha zajmują trawy ( łąki i pastwiska )

288 ha zaniechano uprawy

Liczba gospodarstw rolnych: 391

Przeciętna wielkość gospodarstwa 3,06 ha

 

Bonitacja gruntów:

kl. I i II - 0 użytków rolnych

III - 1,9%

IV a i b - 66,1%

V i VI - 32,0%

Około 30% jest narażonych na erozję, a 80% wymaga wapnowania.

Przeciętne plony:

pszenica ozima - 29q/ha

żyto - 26q/ha

owies - 23q/ha

ziemniaki - 160q/ha

siano - 46q/ha

 

W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła z przeznaczeniem na opas lub produkcję mleka. Czynnikiem sprzyjającym produkcji rolnej jest duża ilość opadów - 900 mm/rok.

Przeważają jednak czynniki ograniczające produkcję rolną jak np. krótki okres wegetacji - 190 dni, duże nachylenie stoków, rozdrobnienie gospodarstw, niskie klasy bonitacyjne.

Przyszłość to restrukturyzacja rolnictwa, której efektem będzie powstanie dużych, produkcyjnych gospodarstw, ekonomicznie rentownych. W opisanych warunkach powierzchnia takich gospodarstw winna wynosić od 20 do 50 ha i więcej.

 

LEŚNICTWO

Lasy zajmują 34,2 % powierzchni administracyjnej miasta. Oprócz pożytków ekonomicznych ten stosunkowo wysoki % zalesienia ma wpływ na walory klimatyczne i krajobrazowe miasta.

Dąży się do zwiększenia lesistości poprzez zalesianie nieprzydatnych rolniczo gruntów.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Miasto posiada oczyszczalnie ścieków i ujęcie wody pitnej. Obiekty te wymagają modernizacji. Z roku na rok zwiększa się ilość budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Od lat działa system odbioru odpadów komunalnych od poszczególnych gospodarstw domowych.

Problemem dla miasta jest powtarzające się kilka razy w roku zatruwanie rzeki Skawy przez sprawców z terenu gmin leżących powyżej ujęcia wody pitnej dla miasta.

Conajmniej 2 razy w roku jest organizowane generalne sprzątanie miasta przez młodzież szkolną ( Sprzątanie Świata, Czysta Ziemia ).

Duża część miasta położona na wzniesieniu posiada dobre warunki wentylacyjne czego efektem jest względnie czyste powietrze.

Miasto nie posiada wysypiska śmieci, odpady komunalne są wywożone na teren Suchej Beskidzkiej. Dotychczasowe wysypisko ( nieczynne ) jest w trakcie rekultywacji.

REFERAT GOSPODARCZO – KOMUNALNY

STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO:

Kierownik Jan Gringras

Inspektor Paweł Szklany

Podinspektor Anna Gacek

Godziny urzędowania: w godzinach pracy Urzędu

pokój nr 11 (II piętro)

kontakt telefoniczny:

telefon: 0 18 26 91 708

fax: 0 18 26 91 706

Do zadań Referatu Gospodarczo – Komunalnego należą zagadnienia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, utrzymanie czystości w Mieście, administrowanie drogami miejskimi, placami i obiektami mostowymi, organizowanie remontów w budynkach będących własnością Urzędu, zaopatrzenie w niezbędne materiały i sprzęt,

nadzór nad pracą pracowników fizycznych, realizacja przepisów o zamówieniach publicznych, przygotowywanie wniosków celem pozyskiwania dodatkowych środków, a w szczególności:

 • Współudział w opracowywaniu projektów programów i planów inwestycyjnych i remontowych w Mieście.

 • Prowadzenie spraw i koordynowanie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych zleconych przez Miasto, w tym:

 • Organizowanie lub współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe lub wykonawcze.

 • Sporządzanie wniosków o środki finansowe z programów pomocowych.

 • Nadzorowanie i kontrola przebiegu realizacji zadań na placach budowy.

 • Odbiór inwestycji i przekazanie w użytkowanie.

 • Wykonywanie prac remontowych i bieżących napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta, budynkach użyteczności publicznej, drogach, mostach i chodnikach administrowanych przez Urząd Miasta i finansowanych z budżetu Urzędu Miasta.

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

 • Współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie utrzymania budowy i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta.

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych i osiedlowych.

 • Przygotowywanie planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych.

 • Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.

 • Przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich oraz zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych.

 • Współpraca w realizacji dróg gminnych, mostów, chodników w tym :

  • przygotowywanie zleceń na roboty, usługi i zakupy

  • nadzorowanie przebiegu prac

 • Koordynacja zadań związanych z oznakowaniem dróg.

 • Koordynowanie i nadzór prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg.

 • Koordynowanie i rozliczanie spraw związanych z budową chodników na drogach oraz rozliczanie wykonania.

 • Koordynacja działań w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę.

 • Podejmowanie działań i nadzór utrzymania czystości i porządku w Mieście.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniu placów, dróg i terenów otwartych przez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu.

 • Nadzór nad utrzymaniem tablic ogłoszeniowych.

 • Działanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska. Współpraca z obroną cywilną.

 • Prowadzenie działań w okresie klęsk żywiołowych.

 • Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za usługi energetyczne, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych usług.

 • Współpraca z Zakładem Energetycznym w sprawach prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

 • Pobieranie i rozliczanie opłat targowych na placu.

 

Sprawy związane z Ewidencją działalności gospodarczej prowadzi:

Maria Migas - Inspektor

 

UWAGA: od 31.03.2009 Nowe zasady zakładanie działalności gospodarczej

 

więcej >>

GEODEZJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawami geodezji i zarządzania nieruchomościami: mgr inż. Tadeusz Krawczyk;

Godziny urzędowania: w godzinach pracy Urzędu;

Telefon: 18 26 91 711

Zakres spraw związanych z nieruchomościami:

 • Numeracja nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243. poz. 2432 z 2004 r.) oraz art. 47a, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r.)

Wymagane dokumenty:

 • podanie w sprawie nadania numeru na nieruchomość,

 • aktualny odpis z Księgi Wieczystej,

 • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią z mapy ewidencyjnej,

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Termin odpowiedzi: 14 dni.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi: W przypadku wcześniejszej rezerwacji numeru należy zaznaczyć we wniosku rezerwowany numer.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243. poz. 2432 z 2004 r.) oraz art. 47a, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r.)

Wymagane dokumenty:

 • podanie w sprawie nadania numeru na nieruchomość,

 • wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionym budynkiem,

 • pozwolenie na użytkowanie budynku,

Termin odpowiedzi: 14 dni.

Tryb odwoławczy Nie przysługuje.

Uwagi: W przypadku wcześniejszej rezerwacji numeru należy zaznaczyć we wniosku rezerwowany numer.

 • Podział nieruchomości:

Podstawa prawna: art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami.)


Wymagane dokumenty:

 • podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości wraz z wstępnym projektem podziału działki

 • dokumentację geodezyjną, która zawiera:

 • projekt podziału nieruchomości

 • odpis z ksiąg wieczystych

 • protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

 • protokół z czynności utrwalenia nowych punktów granicznych

Termin odpowiedzi: do 30 dni

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego województwa Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:
-
Do terminu związanego z wydaniem decyzji nie dolicza się czasu oczekiwania na uzgodnienia lub uzupełnienie wniosku.

- W przypadku braku kompletu wymaganych załączników do wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 • Sprzedaż mieszkań komunalnych:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami);


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wykup lokalu,

 • oświadczenie najemcy o pokryciu kosztów wyceny zgodnie z § 6 w/w uchwały Rady Miejskiej,

 • kserokopia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.

Termin odpowiedzi: po złożeniu wniosku o wykup lokalu zostaje zlecona wycena na koszt nabywcy, a po upływie 21 dni od ustalenia wartości następuje ustalenie terminu zawarcia aktu notarialnego sprzedaży. Termin załatwienia do 60 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy: Nie dotyczy


Uwagi:
Sprzedaż lokali następuje wyłącznie na rzecz dotychczasowych najemców

Zakres spraw związanych z zajęciem pasa drogowego:

 • Uzyskanie zezwolenia na na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (np. przyłącz energetyczny, przyłącz wod-kan. itp):

Podstawa prawna: art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 19 ust.1 i ust. 2 pkt.4, oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zmianami)


Wymagane dokumenty: Wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia lub obiektu w pasie drogowym


Załączniki:

 • podkład mapowy do celów projektowych z proponowanym przebiegiem urządzenia w pasie drogowym,

 • kopia decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym,

 • warunki techniczne z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (w przypadku wykonania przyłącza wodociągowego, sanitarnego ),

 • warunki techniczne z Zakładu Energetycznego Wadowice SA (w przypadku wykonania przyłącza energetycznego ),

Termin odpowiedzi: Do 30 dni


Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego wykonanie: przyłączą energetycznego, przyłącza wod-kan. itp):

 

Podstawa prawna: art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. 20 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późn. zmianami), oraz § 1 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 i ust. 6 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1995r. nr 6 poz. 33 z późn. zmianami)


Wymagane dokumenty: Wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia lub obiektu w pasie drogowym


Załączniki:

 • podkład mapowy do celów projektowych z proponowanym przebiegiem urządzenia w pasie drogowym,

 • kopia decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym,

 • warunki techniczne z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (w przypadku wykonania przyłącza wodociągowego, sanitarnego ),

 • warunki techniczne z Zakładu Energetycznego Wadowice SA (w przypadku wykonania przyłącza energetycznego ),

Termin odpowiedzi: Do 30 dni


Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego wykonanie: malowanie elewacji:

Podstawa prawna: art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. 20 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późn. zmianami), oraz § 1 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 i ust. 6 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1995r. nr 6 poz. 33 z późn. zmianami)


Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego

Załączniki:

 • Podkład mapowy (lokalizacja robót)

Termin odpowiedzi: Do 30 dni


Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.