logotypy

Na terenie Miasta Jordanowa realizowane są projekty z wykorzystaniem środków unijnych

  • Nazwa Projektu: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców –

modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 10 666 757,59 zł

Kwota dofinansowania: 6 432 510,36 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Podczas prac badawczych ujawniono występowanie dekoracji malarskich ściennych z końca XIX wieku w pomieszczeniach parteru i I pietra budynku Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2. 5 kwietnia 2019 r. dokonano wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego pod numerem rejestru B-487/M. Na realizacje zadania związanego z dekoracjami malarskimi Burmistrz Miasta Jordanowa w maju 2019 r. wystąpił o dotacje z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.

 

  • Nazwa Projektu: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 26 816 693,93 zł,

Kwota dofinansowania: 17 685 404,81 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

  • Nazwa Projektu: Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez

budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 1 712 184,83 zł

Kwota dofinansowania: dofinansowanie: 1 367 250,14 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienie oznakowania tras B,C, D oraz przebiegu trasy A.

  • W roku bieżącym zakończono realizacje projektu Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3

uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3”

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 1 389 123,15 zł,

Kwota dofinansowania: 1 115 993,23 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020