Adres ePUAP: /43yycb05ux/skrytka, katalog usług ePUAP

Inne sprawy urzędowe

 

Korespondencja z urzędem, wnioski, zapytania

 
Wpisanie się do bazy danych systemu komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną Usługa umożliwa wpisanie się do bazy danych systemu komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną za pomocą systemu.
Zwrot opłaty skarbowej Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej.

 

Podatki, opłaty

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwa pełną obsługę spraw dotyczących podatku od nieruchomości, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

 Informacja w sprawie podatku rolnego  Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku rolnego, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku leśnego Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku leśnego, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od środków transportowych Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku od środków transportowych, w tym złożenie formularza deklaracji przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości
Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej Usługa umożliwia złożenie wniosku o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych.

 

Przedsiębiorczość

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG

 

Ochrona środowiska

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Geodezja i Budownictwo

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej.
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia) z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami planu miejscowego budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia).
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w innym celu niż prowadzenie robót
 Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej
Podział nieruchomości - postanowienie opiniujące podział nieruchomości Usługa umożliwia złożenie wniosku o podział nieruchomości
Podział nieruchomości - zatwierdzenie podziału nieruchomości Usługa umożliwia złożenie wniosku o podział nieruchomości
Prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżaw Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżaw, w tym składanie wniosków, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego płatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych

 

Oświata

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu

 

Sprawy obywatelskie

Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

Za pośrednictwem tej usługi, każdy obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp.
Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych Za pośrednictwem tej usługi, każdy obywatel posiadający profil zaufany i należący do grupy docelowej osób, do których skierowane są konsultacje, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp
Udział w konsultacjach społecznych niesformalizowanych Za pośrednictwem tej usługi każdy obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp
Zgłoszenie wniosku w sprawie inicjacji konsultacji społecznych Za pośrednictwem tej usługi obywatele mogą zgłosić wniosek o inicjację konsultacji społecznych
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji Za pośrednictwem tej usługi obywatele mają możliwości zgłoszenia petycji
Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Za pośrednictwem tej usługi każdy obywatel, posiadający profil zaufany na platformie ePUAP, ma możliwość przedstawienia swojej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Tematem inicjatywy mogą być, między innymi, propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub inne sprawy ważne dla obywateli

 

Sprawy komunalne

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących gospodarowania odpadami, w tym złożenie formularza deklaracji „śmieciowej” przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego płatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych