projekt kariera baner

Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Kierunek Kariera”

 

1. Projekt jest adresowany do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach

2. W latach 2016-2017 uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są zatrudnione (na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, na zasadzie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę) lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
 • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub mają więcej niż 50 lat;
 • mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego.

3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pociagdokariery.pl. Formularz jest także dostępny w każdym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIZ) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 • w Krakowie (plac Na Stawach 1), parter, Sala Informacji Zawodowej, tel. 12 42 40 738,
 • w Tarnowie (al. Solidarności 5-9), I piętro, pok. 135, tel. 14 62 69 940,
 • w Nowym Sączu (ul. Węgierska 146), II piętro, pok. 211, tel. 18 44 29 490.

4. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do CIZ. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny załączyć także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dostępny na stronie .

5. Po weryfikacji danych zawartych w formularzu/ach osoba otrzymuje informację zwrotną (osobiście, telefonicznie lub mailowo) o możliwości udziału w projekcie.

6. Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie jest usługa doradztwa zawodowego. Podczas pierwszego spotkania z doradcą zawodowym uczestnik projektu uzyska informacje o możliwościach, jakie daje Kierunek Kariera oraz po wstępnym rozpoznaniu swojej sytuacji edukacyjno-zawodowej, określi cel udziału w projekcie. Spotkanie to potrwa ok. 1,5 h. Następnie uczestnik ma możliwość skorzystania z pełnego procesu doradczego obejmującego cykl spotkań z doradcą zawodowym (ok. 6 godzin). W trakcie tych spotkań uczestnik, z pomocą doradcy, zidentyfikuje swoje umiejętności, mocne strony na rynku pracy i określi możliwości dalszego rozwoju. Doradca zawodowy pomoże również w skompletowaniu portfolio dokumentującego dotychczasowe osiągnięcia edukacyjno-zawodowe uczestnika. Wynikiem procesu doradczego jest opracowany Bilans Kariery, stanowiący podsumowanie umiejętności, osiągnięć, predyspozycji i mocnych stron uczestnika.

7. Po zakończeniu procesu doradczego uczestnik może skorzystać z usług szkoleniowych zgodnych z indywidualną ścieżką rozwoju, oferowanych w ramach projektu. W tym celu zawiera z WUP Kraków umowę dofinansowania usług szkoleniowych i otrzymuje bony szkoleniowe (po dokonaniu wpłaty 13% ich wartości).

8. W ramach projektu dostępne będą usługi szkoleniowe z zakresu języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz innych kompetencji (nie zawodowych), potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem oraz usługi potwierdzania kompetencji tj. egzaminy.

9.Każdy uczestnik otrzymuje pulę 180 bonów. Może je wykupić jednorazowo lub w dwóch transzach.

10.Bony będzie można zrealizować w ciągu 1,5 roku od dnia zawarcia pierwszej umowy dofinansowania.

11. Uczestnik projektu wybiera dogodną dla siebie formę kształcenia (szkolenie, kursy, studia podyplomowe, potwierdzanie kompetencji) spośród ofert zamieszczonych przez usługodawców na stronie .

12. Za każdą usługę szkoleniową uczestnik „płaci” bonami szkoleniowymi.

13. Każdy bon ma wartość 15,00 zł i można nim pokryć koszt:

 • 1 godziny szkolenia językowego = 1 bon = 15 zł,
 • 1 godziny szkolenia ICT = 2 bony = 30 zł,
 • 1 godziny szkolenia z innych kompetencji (nie zawodowych) = 3 bony = 45 zł.

W konsekwencji powyższego uczestnik może otrzymać bony na maksymalnie:

 • 180 godzin szkolenia językowego,
 • 90 godzin szkolenia ICT,
 • 60 godzin szkolenia z innych kompetencji.

14. Jeśli rzeczywista cena godziny szkolenia przekracza 15 zł lub 30 zł lub 45 zł (w zależności od rodzaju szkolenia), wówczas uczestnik dopłaca różnicę bezpośrednio do usługodawcy.

Przykład:

W przypadku szkolenia językowego, którego 1 godzina lekcyjna kosztuje 20 zł, uczestnik wpłaca do usługodawcy różnicę w wysokości 5 zł (za każdą godzinę szkolenia). Pozostały koszt szkolenia pokryty zostanie z bonów, które uczestnik zostawi w instytucji szkoleniowej.

 

15. Jeśli cena jednej godziny szkolenia jest niższa niż 15 zł lub 30 zł lub 45 zł (w zależności od rodzaju szkolenia), wówczas uczestnik po rozliczeniu bonów otrzymuje zwrot części wpłaconego wkładu własnego.

Przykład:

W przypadku szkolenia 30 godzinnego z innych kompetencji o wartości 1 000 zł, uczestnik otrzymuje zwrot wkładu własnego stanowiący różnicę pomiędzy wkładem wpłaconym (13% z 1350 zł) a wkładem należnym za szkolenie (13% z 1000 zł):

1350 zł x 13% = 175,50 zł

1000 zł x 13% = 130 zł

175,5 zł – 130 zł = 45,50 zł

16. Szkolenie w ramach systemu bonowego musi obejmować również przystąpienie do egzaminu kończącego usługę szkoleniową.

17. Ciekawe informacje na temat usługi Bilansu Kariery:

http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2016/3/bilans-kariery-szansa-na-zmiane-pracy

http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2016/2/bilans-kariery-na-forum-srebrnej-gospodarki

http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2016/2/doradcy-zawodowi-wup-w-krakowie-proponuja-bilans-kariery

http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2016/1/zapraszamy-na-bilans-kariery

http://swiatniki-gorne.pl/page/153,aktualnosci-wszystkie.html?id=82

https://www.facebook.com/gminaswiatniki/?fref=nf