UE Logo

Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3

Zakończyła się faza budowy mająca na celu przeniesienie drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi.

Modernizacja ksztalcenia

https://www.jordanow.pl/images/logotypy_ue.jpg

„Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa”.

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach RPO WM.

Wartość projektu 1 712 184,83 zł wartość dofinansowania 1 367 250,14 zł.

Projekt zakłada budowę dróg rowerowych (ciągów pieszo rowerowych) łączących południową część miasta Jordanów z Rynkiem (Trasa A i Trasa B) oraz trasy łączącej ul. Piłsudskiego (droga krajowa DK28) z ul. Generała Maczka (droga powiatowa DP K1685) z Zespołem Szkół im bł. ks. Dańkowskiego (Trasa C i Trasa D).

W południowej części miasta przewidywana jest budowa regionalnej trasy rowerowej – VeloBeskid, z którą to trasą będą połączone Trasy A i B. Zapewnią one powiązanie dla transportu rowerowego centrum miasta z siecią regionalnych tras rowerowych ważną dla rozwoju turystyki miasta i regionu.

Celem bezpośrednim zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu będącej wynikiem zmiany w mobilności miejskiej ograniczenie przejazdów samochodem na rzecz jednośladu.

Na trasy rowerowe do realizacji składa się 5,14 km tras:

- trasa rowerowa A – Dworzec Kolejowy – Rynek o długości ok. 1,69km

- trasa rowerowa B – okolice Szpitalnego Działu – ul. Kolejowa o długości ok. 0,76km

- trasa rowerowa C – ul. Piłsudskiego (DK28) – ul. Gen. Maczka o długości ok. 1,16km

- trasa rowerowa D – ul. Gen. Maczka (DP K1685) – Zespół Szkół o długości ok.1,53km

Poszczególne trasy będą wytyczone po istniejących drogach publicznych, drogach wewnętrznych oraz nowobudowanymi odcinkami dróg. Dodatkowo przy trasach przewidziano montaż stojaków rowerowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych.

Ze względu na długość tras rowerowych nie przewiduje się miejsc odpoczynku, ponieważ projektowane trasy przebiegają w terenie zurbanizowanym.

Przewiduje się wykonanie następujących prac:

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego na długości ok. 5,14km istniejących

lub planowanych do budowy odcinków tras,

- remont nakładkowy dróg asfaltowych o łącznej długości ok. 0,64km,

- budowa nowych dróg dla rowerów o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok.2,25 km,

- przebudowa chodników na drogi dla rowerów i pieszych (ciągi pieszo-rowerowe) o łącznej długości ok. 0,64km,

- niezbędna przebudowa linii energetycznej o łącznej długości ok. 0,7km,

- przebudowa odwodnienia na niezbędnych odcinkach.

LIFE IP Malopolska 600x100

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Otrzymany oczyszczacz powietrza został zamontowany w Miejskim Przedszkolu w Jordanowie.

logo wfosigwZadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W ramach zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/127/18/36 z dnia 27 czerwca 2018roku. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jordanów – Bezpieczny Strażak" dokonano zakupu detektora wielogazowego oraz 2 sztuk kasetonów na węże dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

Całość zadania to kwota 4255,80 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi: 2000zł

detektor wielogazowy

logo projektu

 

Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich”.

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
w ramach 11 Osi Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO WM 2014-2020

Projekt obejmuje 2 przedsięwzięcia, których wspólnym celem jest wzmocnienie procesu aktywizacji i integracji społecznej oraz włączenie społeczne mieszkańców przez stworzenie oferty i miejsc dla ich aktywności:

  1. Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 na cele społeczne.
  2. Renowacja Plant Jordanowskich i budowa siłowni terenowej szansą przemysłu czasu wolnego w subregionie podhalańskim.

 logo projektu

Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach RPO WM 2014-2020

 Wartość projektu 1 409 114,26 zł wartość dofinansowania 1 135 468,46 zł.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi, dla tego terenu założona została karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr ew. 1215011. Projekt dotyczy przeciwdziałania ruchom masowym na terenach zinwentaryzowanych głównie poprzez zmniejszenie oddziaływania negatywnego wód gruntowych, opadowych i płynących oraz zwiększenie stabilności poprzez zmianę geometrii.

W ramach prac przewiduje się przeniesienie infrastruktury liniowej z terenu zagrożonego na teren niezagrożony, odbudowę i poprawę odwodnienia drogi i przylegających terenów.

Projektowana droga na całej długości przebiega w terenie zabudowanym.

Zakres odbudowy drogi obejmuje odcinek około 295m. Na odcinku od km 0+515 projektuje się poszerzenie jezdni do szer. 5,0m. Na łukach poziomych zaplanowano poszerzenie zgodne z warunkami technicznymi. Na odcinku od km 0+560 jezdnię zaplanowano w nowym śladzie. Od strony stokowej wykonany zostanie rów stokowy powyżej skarpy w celu eliminacji podmywania stoku przez wody powierzchniowe. Zakłada się dostosowanie konstrukcji jezdni do obciążenia ruchem na poziomie minimum KR2. Po przesunięciu śladu jezdni dostosowane będą istniejące zjazdy do jej nowego przebiegu. Na zjazdach od strony stokowej wykonane zostaną nowe przepusty dostosowane do niwelety projektowanego rowu.

W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zagrożenia dla drogi gminnej (długość 295 km), prowadzącej do osiedla Hajdówka, na którym zlokalizowane są 22 domy oraz strategiczny obiekt infrastruktury miejskiej - zbiornik wyrównawczy zasilający miejską sieć wodociągową, z której korzysta około 80 % mieszkańców miasta.

Planując inwestycję uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami, przystosowaniem się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.

Inwestycja zapewni użytkownikom poczucie bezpieczeństwa, wyeliminuje ewentualne zagrożenia dla zdrowia i życia w niebezpiecznym terenie osuwiska i skarpy potoku Malejówka.

logo FEWERlogo projektu

Urząd Miasta Jordanowa uczestniczy w realizacji zadania pn.: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w programie ma się przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami.

Kalendarz Szkoleń

 

Miasto Jordanów realizowało projekt z zakresu edukacji ekologicznejInspirujemy uczniów i społeczność lokalną do poznania i badania stanu środowiska wodnego, jego zagrożeń i możliwości ochrony” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji

9 maja 2016 r. – 30 września 2015 r.

 

W ramach zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/319/16/36 z dnia 28.09.2016 r. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jordanów – Bezpieczny Strażak" dokonano zakupu 3 kompletów odzieży ochronnej dla OSP.

W skład kompletu wchodzą: ubranie, hełm, kominiarka, rękawice, buty.

Całość zadania kwota: 11 697,30 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kwota: 4 500,00 zł

straz