Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych należy dołączyć następujące załączniki :

  

 

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis rejestru przedsiębiorstw,

 

- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 

- Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym,

 

- Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

Formularze:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (MS Word)

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy na otwartym powietrzu.

POBIERZ WNIOSEK